ยินดีต้อนรับ สู่ขั้นตอนการลงทะเบียน ของระบบ Smart Factory

ช่องที่มีเครื่องหมาย * จะไม่สามารถปล่อยว่างได้

TSIC(Tsic_Id)  
 
ID(Id_no)  
 

ศึกษาและฝึกอบรม | บำรุงรักษาด้วยตนเอง | ปรับปรุงเฉพาะเรื่อง | บำรุงรักษาเชิงวางแผน | ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | รักษาคุณภาพ | ควบคุมขั้นต้น | เพิ่มประสิทธิ์ภาพสำนักงาน | เสริมความรู้ | ออก |
Mobile Contact: 6681 347 0088 OR 6681 621 3609 skpe name is sme-scada OR sme-scada-service Email: mwongsara@gmail.com Project Manager Mr.Manoch Wongsara Copyright©2008 July All Rights Reserved.